Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kluby a hlasovací právo

20. 4. 2011

V Litovli 2.4.2011 došlo k ustavení pracovní skupiny, která má vypracovat návrh návrh změny stanov, který se týká hlasovacího práva zástupců klubů na konferencích odbornosti. Nže předkládám dva návrhy, s kterými bude skupina pracovat a hledat většinový názor, aby mohla oslovit všechny kluby v rámci ČSCH. Velmi mi pomůže váš názor. Beran J.

Autor: RNDr. Tyller Milan

 

Vážení přátelé, chovatelé,

Při setkání ÚOK okrasných a užitkových holubů s chovatelskými kluby 2.dubna 2011 v Litovli byla delegáty klubů odsouhlasena přípravná skupina zástupců klubů pro prosazení hlasovacího práva klubů na konferencích odborností ve složení : RNDr. Milan Tyller, Ing. František Honsa, Martin Smetana, Josef Beran a Radim Kutra – předsedové, jednatelé a vzdělavatel z klubů.

Dovolujeme si Vás oslovit a vyzvat Vás ke společnému postupu při prosazení následující změny Stanov ČSCH, která by umožnila , aby se kluby účastnily konferencí odborností s hlasem rozhodujícím. ÚOK dle znění stávajících Stanov ČSCH řídí nejen příslušnou odbornost v okresech, ale právě a zejména v klubech. Dokumentuje to zejména

§ 28 článek 11 Povinností UOK je Ustavovat, řídit a rušit chovatelské kluby. Už z tohoto důvodu by měly kluby naplňovat potřebu zpětné vazby a měly by mít právo podílet se na volbě své ÚOK s hlasem rozhodujícím na hlasováních na konferencích příslušných odborností.

Všichni uznávají, že kluby jsou nositeli zušlechťování příslušných plemen a proto by měly mít možnost se spolupodílet jednáních,volbách a hlasováních na konferencích odborností. Měly by zajišťovat ukázkové expozice na velkých i Evropských výstavách, zajistit i zvířata na nadcházející mezinárodní školení posuzovatelů atd..

V chovatelských klubech jsou osobnosti a odborníci, kteří určují skutečný směr našeho chovatelství, jsou většinou i hlavními tahouny okresních organizací a podílejí se i na jejich činnosti. Jsme přesvědčeni, že příslušnou změnu Stanov v §27 je možné provést na nejbližší Valné hromadě ČSCH v listopadu tohoto roku,aniž by se muselo čekat na nový Občanský zákoník, nebo aniž by to narušilo základní principy fungování ČSCH.

Nové znění §27 navrhujeme v tomto znění:

§ 27 Ústřední konference delegátů chovatelských odborností :

jsou zastupitelským shromážděním jednak delegátů oblastních, okresních, městských aktivů chovatelských odborností, které na konferencích odborností tvoří komoru regionů s 50 % hlasů. Současně jsou i zastupitelským shromážděním delegátů uznaných chovatelských klubů dané odbornosti, které tvoří komoru klubů, které při hlasováních na těchto konferencích disponují druhou polovinou 50 % hlasů . Přitom každý region i každý chovatelský klub má jeden hlas v příslušné komoře. Výsledky hlasování na konferencích odbornosti se přepočítávají na součet procent hlasů získaných zvlášť v komoře regionů a zvlášť v komoře klubů. Výsledkem hlasování je součet procent získaných hlasů z obou komor. Základem přidělených 50 % hlasů každé komoře je celkový počet subjektů, to je celkový počet regionálních organizací a celkový počet uznaných klubů, registrovaný v dané odbornosti ke dni svolání příslušné konference odbornosti. Tento základní princip zapracují do organizačních řádů všechny odbornosti, které ustavují své chovatelské kluby. Konferenci svolává podle odbornosti příslušná ústřední odborná komise nejméně 1x ročně

Touto úpravou textu stanov v § 27 je možné stávající problémy vyřešit. Současný stav je pro většinu klubů demotivující. Pouhá účast na konferencích odbornosti bez možnosti ovlivňovat dění ve vlastní odbornosti, ovlivňovat a volit ÚOK je v rozporu s logikou a principy fungování našeho Svazu, který mimo jiných proklamací ve Stanovách již v §1 uvádí .... Ve své činnosti vychází z odborných zájmů chovatelů.......Dále s ohledem na § 4 odstavce 2 stanov….Volby do všech funkcí ve Svazu jsou uskutečňovány demokraticky, a to zdola nahoru….. Zkušenosti s posledním funkčním obdobím ÚOK chovatelů okrasných a užitkových holubů potvrdily tento systémový nedostatek ve Stanovách ČSCH, kdy činnost vlastní ÚOK se neopírala o činnost v klubech a neexistovala potřebná zpětná vazba, což vyústilo až ve vydání vzorníku, který nemůže většina Klubů akceptovat a stal se neprodejným a vážou se v něm finanční prostředky nás všech chovatelů, členů ČSCH.

Aby se takovéto a možné další absurdity neopakovaly za pár let i v jiných odbornostech, je třeba, aby ÚOK nejen řídily směrem dolů své Kluby a odbornosti v regionech, ale aby zpětně i Kluby se podílely na kontrole činnosti a aktivní spolupráci s ÚOK, ale také aby se na volbě ÚOK se spolupodílely s hlasem rozhodujícím a to zcela vyváženě podílem možných 50 % hlasů..

Pojďme se tedy všechny klubu všech odborností domluvit na maximálním úsilí, přesvědčit co největší počet delegátů na VH, aby podpořil tento návrh, věříme, že u drtivé většiny chovatelských klubů najde výzva kladnou odpověď. Současně žádáme všechny kluby, aby na svých výborových schůzích případně, kde je to časově možné i na členských schůzích klubů nebo korespondenčně přes E-mail nebo poštu , projednaly podporu této výzvě a svůj souhlas či nesouhlas zaslali do konce měsíce května ve formě vyplněného přiloženého dotazníku na E-mail nebo poštou na adresu ing.Františka Honsy. Ten byl pověřen vedením skupiny zvolené při hlasování počtem 23 klubů z 25 přítomných klubů chovatelů okrasných a užitkových holubů. S ohledem na význam a důsledky této výzvy ve vztahu k případným změnám Stanov, připomínáme potřebu dokumentace výsledku projednání této výzvy na členské schůzi, na výborové schůzi nebo případně výsledku korespondenční akce, v zápisech z jednání klubů a nejlépe umístění tohoto výsledku projednání na Klubový web,aby bylo možné doložit většinové stanovisko svých členů každého klubu. 

  Nechceme vytvářet další orgány Svazu, ani Asociaci klubů, chceme pouze získat možnost aktivně a reálně se podílet na činnosti příslušných odborností s cílem zvýšení skutečné chovatelské odbornosti a přitažlivosti našeho chovatelství pro nejširší veřejnost. Výsledek této výzvy předpokládáme zveřejnit spolu s tímto textem v časopisu Chovatel a na webových stránkách SVazu.

S pozdravem Chovu Zdar ,

ing.František Honsa adresa................................. E-mail................................

V............... Dne ........................

.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stanovisko Klubu k Výzvě pro všechny kluby chovatelů holubů, králíků, drůbeže a exotického ptactva ze dne ...........................

Klub......................................... projednal dne ....................................2011 a to formou

na členské schůzi..................

na výborové schůzi...............

korespondenčně....................

Členové klubu .................................................................. se připojují k Výzvě.............. a žádají delegáty Valné hromady konané v listopadu 2011, aby schválili změnu stanov ČSCH v § 27 ve znění “ Výzvou ze dne ........“ navržené úpravy.

Členové klubu.................................................................. s výzvou nesouhlasí a nepodporují ji.

Za klub............................................................

Dne.............................. Podpis...............................................................

Autor: Beran Josef   

Výzva pro kluby všech odborností sdružených v ČSCH.

Vážení přátelé, chovatelé,

Při setkání ÚOK okrasných a užitkových holubů s chovatelskými kluby 2.dubna 2011 v Litovli byla delegáty klubů odsouhlasena přípravná skupina zástupců klubů pro prosazení hlasovacího práva klubů na konferencích odborností do Stanov ČSCH. Složení skupiny: RNDr. Milan Tyller, Ing. František Honsa, Martin Smetana, Josef Beran a Radim Kutra – předsedové, jednatelé a vzdělavatel klubů.

Dovolujeme si Vás oslovit a vyzvat Vás ke společnému postupu při prosazení změny Stanov ČSCH, která by umožnila , aby se kluby účastnily konferencí odborností s hlasem rozhodujícím. ÚOK dle znění stávajících Stanov ČSCH řídí nejen příslušnou odbornost v okresech, ale právě a zejména v klubech. Dokumentuje to zejména

§ 28 článek 11 Povinností UOK je ustavovat, řídit a rušit chovatelské kluby. Už z tohoto důvodu by měly kluby naplňovat potřebu zpětné vazby a měly by mít právo podílet se na volbě své ÚOK s hlasem rozhodujícím na konferencích příslušných odborností.

Většinou se uvádí, že kluby jsou nositeli zušlechťování příslušných plemen a proto by měly mít možnost se spolupodílet na jednáních,volbách a hlasováních při konferencích svých odborností. Měly by zajišťovat ukázkové expozice na velkých i Evropských výstavách, zajistit i zvířata na nadcházející mezinárodní školení posuzovatelů atd..

V chovatelských klubech jsou osobnosti a odborníci, kteří určují skutečný směr našeho chovatelství, jsou většinou aktivními členy a funkcionáři na všech úrovních ČSCH. Jsme přesvědčeni, že příslušnou změnu Stanov v §27 je možné provést na nejbližší Valné hromadě ČSCH v listopadu tohoto roku,aniž by se muselo čekat na nový Občanský zákoník, nebo aniž by to narušilo základní principy fungování ČSCH.

Pozměňovací návrh §27 Stanov ČSCH:

§ 27 Ústřední konference delegátů chovatelských odborností

Varianta A.

Je zastupitelským, dvoukomorovým shromážděním. Skládá se z komory klubů a z komory regiónů. Každý klub a každý región (oblastních, okresních, městských organizací.)

má možnost vyslat na konferenci jednoho delegáta. Poměr hlasů komor je vyvážený v poměru 1:1, tedy komory regiónů a klubů. Tento ideální stav by nastal za předpokladu, že počet klubů se rovná počtu regiónů a to je velmi málo pravděpodobné. Proto je třeba stanovit matematicky vzájemný poměr síly hlasu pro každý rok, tak aby parita byla pro každý rok dodržena a to k 1.1. daného roku. S vypočtenou sílou hlasu, na dvě desetinná místa, pak budou delegáti hlasovat po celý kalendářní rok na konferencích odbornosti. Konferenci svolává podle odbornosti příslušná ústřední odborná komise nejméně 1x ročně.

 

Příklad poznámka: Pokud bude k 1.1. 2012 řádně registrováno a splní své povinnosti 80 regiónů a 40 klubů pro danou odbornost, pak při hlasování na konferenci v roce 2012 bude mít hlas oblastního delegáta sílu 1 a pro dosažení rovnováhy , klubový delegát bude mít sílu hlasu 2. Tím je zachována parita při rozhodování a je jen na všech subjektech, zda se konference zúčastní a pokusí se prosadit své zájmy.

 

 

Varianta B

Je zastupitelským shromážděním delegátů regiónů(oblastních, okresních, městských organizací.) a klubů odbornosti, kdy každý zástupce má jeden rozhodující hlas. Konferenci svolává podle odbornosti příslušná ústřední odborná komise nejméně 1x ročně.

Variantou A návrhu změny Stanov v § 27 je možné dosáhnout plnohodnotného zapojení klubů do rozhodování. Variantou B návrhu změny Stanov v §27, jen udělat první krůček k rovnoprávnosti. Současný stav je pro většinu klubů demotivující. Pouhá účast na konferencích odbornosti bez možnosti ovlivňovat dění ve vlastní odbornosti, ovlivňovat a volit ÚOK je v rozporu s logikou a principy fungování našeho Svazu, který mimo jiných proklamací ve Stanovách již v §1 uvádí .... Ve své činnosti vychází z odborných zájmů chovatelů.......Dále s ohledem na § 4 odstavce 2 stanov….Volby do všech funkcí ve Svazu jsou uskutečňovány demokraticky, a to zdola nahoru….. Zkušenosti s posledním funkčním obdobím ÚOK chovatelů okrasných a užitkových holubů potvrdily tento systémový nedostatek ve Stanovách ČSCH, kdy činnost vlastní ÚOK se neopírala o činnost v klubech a neexistovala potřebná zpětná vazba, což vyústilo až ve vydání vzorníku, který nemůže většina Klubů akceptovat a stal se neprodejným a vážou se v něm finanční prostředky nás všech chovatelů, členů ČSCH.

Aby se takovéto a možné další absurdity neopakovaly za pár let i v jiných odbornostech, je třeba, aby ÚOK nejen řídily směrem dolů své Kluby a odbornosti v regionech, ale aby zpětná vazba pro ÚOK měla stejnou váhu z klubů i z regiónů.

Je na klubech všech odborností, aby uchopily osud do svých rukou a vhodným působením na delegáty VH, dosáhly změny a posunu v myšlení a to nejen delegátů na VH. Věříme, že naše snaha nalezne kladnou odezvu ve většině klubů a zároveň si všichni budeme moci učinit reálnou představu o postoji chovatelů-specialistů, organizovaných v klubech.

Žádáme proto všechny kluby, aby na svých výborových schůzích případně, kde je to časově možné i na členských schůzích klubů nebo korespondenčně přes E-mail nebo poštu , projednaly postoj k této výzvě a své vyjádření zaslali do 31.5.2011 ve formě vyplněného přiloženého dotazníku na E-mail nebo poštou na korespondenční adresu ing.Františka Honsy, který byl pověřen vedením skupiny zvolené při hlasování počtem 23 klubů z 25 přítomných klubů chovatelů okrasných a užitkových holubů. S ohledem na význam a důsledky této výzvy ve vztahu k případným změnám Stanov, připomínáme potřebu dokumentace výsledku projednání výzvy na členské schůzi, na výborové schůzi nebo případně výsledku korespondenční akce, v zápisech z jednání klubů a nejlépe umístění tohoto výsledku projednání na Klubový web,aby bylo možné doložit většinové stanovisko členské základny každého klubu. 

Výzva vychází ze stávajících Stanov ČSCH a jejím cílem není budování nových struktur, ale vytvořit důstojné postavení klubů uvnitř odbornosti a dát do rovnováhy úkoly klubů s jejich možnostmi ovlivňovat, hlasem rozhodujícím, důležitá odborná rozhodnutí.   Výzvu i většinový postoj k výzvě, předpokládáme zveřejnit spolu s tímto textem v časopisu Chovatel a na webových stránkách ČSCH.

S pozdravem Chovu Zdar ,

Ing.František Honsa adresa................................. E-mail................................

V............... Dne ........................

 

 

 

 

 

 Stanovisko Klubu k Výzvě pro všechny kluby chovatelů holubů, králíků, drůbeže a exotického ptactva ze dne ...........................

Klub......................................... projednal dne ....................................2011 a to formou

na členské schůzi..................

na výborové schůzi...............

korespondenčně....................

Členové klubu .................................................................. preferují variantu A. variantu B k výzvě se nepřipojují. *

* Vybranou možnost ponechat, ostatní přeškrtnout.

 

Za klub............................................................

Dne.............................. Podpis................................................................

Výzva pro všechny kluby chovatelů holubů, králíků, drůbeže a exotického ptactva

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář